Algemene Voorwaarden Alkhatem Travel & Tourism

Artikel 1. Definities

 1. Alkhatem Travel & Tourism is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het verlenen van diensten als tussenpersoon met betrekking tot vakanties en/of reizen en in het bijzonder het geven van informatie en aanbevelingen voor vakantie- en reisactiviteiten.
 2. In deze voorwaarden wordt onder “Reiziger” verstaan: de natuurlijke en/of rechtspersoon die gebruik maakt van de door Alkhatem Travel & Tourism aangeboden diensten omtrent vakantie- en reisactiviteiten
 3. In de voorwaarden wordt onder “Gebruiker” verstaan: het reisbureau en/of andere dienstverlener die een overeenkomst heeft met Alkhatem Travel & Tourism, waarbij overeengekomen is dat Alkhatem Travel & Tourism de Reizigers die gebruik maken van de diensten van Gebruiker, informatie en aanbevelingen stuurt tijdens hun vakantie- en reisactiviteiten, één en ander in meest ruime zin. 
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Alkhatem Travel & Tourism en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door Alkhatem Travel & Tourism ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht, onder meer inhoudende het verlenen van diensten als tussen persoon met betrekking tot vakanties en/of reizen. 
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website www.alkhatemtravel.com.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Alkhatem Travel & Tourism gesloten Overeenkomsten waarbij Alkhatem Travel & Tourism Diensten aanbiedt of producten levert, ongeacht of deze aanbiedingen en overeenkomsten op afstand elektronisch worden gedaan of gesloten. 
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Alkhatem Travel & Tourism overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

Artikel 3. De Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. De Klant kan contact opnemen met Alkhatem Travel & Tourism via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. Via de Website kan er een bestelling worden geplaatst voor het boeken van vliegtickets, hotels of een bedevaartreis. De Overeenkomst komt verschillend tot stand, rekening houdend met luchtvaartmaatschappijen en hotelregels. 
 3. Alkhatem Travel & Tourism kan ook een offerte opmaken. De Overeenkomst komt dan pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging. 
 4. Klant kan tevens bestellingen doen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van een bestelling.
 5. Als Alkhatem Travel & Tourism een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Alkhatem Travel & Tourism kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Alkhatem Travel & Tourism dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Alkhatem Travel & Tourism deze schriftelijk bevestigt.
 7. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Alkhatem Travel & Tourism.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Alkhatem Travel & Tourism zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren. De Diensten van Alkhatem Travel & Tourism bevatten mede aanbevelingen aan de Reiziger en zijn gebaseerd op informatie ingewonnen door Alkhatem Travel & Tourism. Vervolgens kan Reiziger bij Alkhatem Travel & Tourism ook een bestelling plaatsen voor vluchten, hotelovernachtingen of het participeren in een bedevaartreis. 
 2. Alkhatem Travel & Tourism heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal Alkhatem Travel & Tourism de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door Alkhatem Travel & Tourism worden doorbelast aan Klant.
 4. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Alkhatem Travel & Tourism aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Alkhatem Travel & Tourism worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Alkhatem Travel & Tourism zijn verstrekt, heeft Alkhatem Travel & Tourism het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
 5. De Klant draagt er zorg voor dat Alkhatem Travel & Tourism zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Alkhatem Travel & Tourism hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Alkhatem Travel & Tourism dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Alkhatem Travel & Tourism en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het gebruikelijke tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Alkhatem Travel & Tourism op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Alkhatem Travel & Tourism en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Alkhatem Travel & Tourism is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Alkhatem Travel & Tourism goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is Alkhatem Travel & Tourism bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Alkhatem Travel & Tourism gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7. Annulering

 1. Annulering van de Overeenkomst is gratis wanneer het ticket op het reisbureau is geboekt binnen dezelfde dag waarop het ticket geboekt is. Wanneer het ticket via de website geboekt is, is annulering afhankelijk van de leveranciers.

Artikel 8. Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte of op de website zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. De prijzen van de vliegtickets en hotels zijn exclusief BTW. 
 2. Alkhatem Travel & Tourism heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Betaling geschiedt via iDeal of Contant. De Reiziger betaalt voor er uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst. De mogelijkheid bestaat wel voor de Reiziger om in termijnen te betalen.
 4. Voor bestellingen binnen Nederland en België vraagt Alkhatem Travel & Tourism geen verzendkosten.
 5. Alle facturen dienen te worden betaald vóór de datum waarop de reis zal aanvangen. 
 6. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Alkhatem Travel & Tourism mede te delen.
 7. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Indien Alkhatem Travel & Tourism besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 7 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform de alsdan geldende regelgeving dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Alkhatem Travel & Tourism is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. Alkhatem Travel & Tourism kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op de Website en de schade die hieruit voortvloeit.
 3. Alkhatem Travel & Tourism is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat zij is uitgegaan van door Reiziger verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Alkhatem Travel & Tourism nooit aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de genoemde levertermijn op de Website, in de bevestigingsmail of elders. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Alkhatem Travel & Tourism enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.
 5. Alkhatem Travel & Tourism is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden.
 6. Alkhatem Travel & Tourism is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 7. Alkhatem Travel & Tourism is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.
 8. Indien Alkhatem Travel & Tourism aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Alkhatem Travel & Tourism met betrekking tot haar Diensten. Alkhatem Travel & Tourism is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 9. De aansprakelijkheid van Alkhatem Travel & Tourism is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Alkhatem Travel & Tourism niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
 10. Alkhatem Travel & Tourism is niet aansprakelijk voor schade geleden door vertraging of annulering van vluchten. Daarnaast is Alkhatem Travel & Tourism niet aansprakelijk voor de annuleringsregeling van derden, zoals luchtvaartmaatschappijen en hotels. 
 11. Wanneer Annulering op grond van Artikel 7 niet opgaat, kan geld wat vooraf betaald is, niet terugbetaald wordt. 

 

Artikel 10. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Alkhatem Travel & Tourism, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Alkhatem Travel & Tourism zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Alkhatem Travel & Tourism, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Alkhatem Travel & Tourism overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Alkhatem Travel & Tourism heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 11. Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Alkhatem Travel & Tourism kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.
 2. Alkhatem Travel & Tourism draagt er zorg voor dat alle verwerkingen van persoonsgegevens van Klant conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn. Dit houdt onder andere in dat Alkhatem Travel & Tourism enkel persoonsgegevens verzameld op grond van een van de toegestane rechtsgronden en dat Klant te allen tijde een verzoek kan indienen bij Alkhatem Travel & Tourism tot verwijdering van zijn persoonsgegevens.

Artikel 12. Klachtenregeling

 1. Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan
  homam@alkhatemtravel.com.

Artikel 13. Identiteit van Alkhatem Travel & Tourism

 1. Alkhatem Travel & Tourism is bij de KvK geregistreerd onder nummer NL646003239B01 en draagt btw-identificatienummer NL646003239B01. Alkhatem Travel & Tourism is gevestigd aan BOTERDIEP 65 (9712 LK) te Groningen.
 2. Alkhatem Travel & Tourism is per e-mail te bereiken via homam@alkhatemtravel.com of middels de Website www.alkhatemtravel.com en telefonisch op 0687830164.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Alkhatem Travel & Tourism en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Alkhatem Travel & Tourism en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Arrondissement Noord-Nederland of door de bevoegde rechter van het Arrondissement van de woonplaats van Klant.

 

WhatsApp chat